بالش

عزیز خانم گفت اون بالش رو بذار زیر سر شوهرت..

هردو تازه از سر کار برگشته بودیم و اون همونجا توى پذیرایى روى زمین از خستگى خوابش برده بود.. بالش رو گذاشتم کنار سرش که اگه غلت زد ازش استفاده کنه..

عزیز خانم گفت سرش رو بلند کن بذار زیر سرش.. گفتم اینطورى بیدار میشه..

در حالى که سر تکون میداد گفت تو حوصله ندارى! ..تو زنى، کار خونه انجام میدى.. باید حواست به این چیزا باشه.. باید قبل از اینکه خوابش ببره مى گذاشتى.. اون از سر کار اومده، مَرده!

/ 1 نظر / 10 بازدید
پرهام

آدم نباید تو همچین وبلاگ پاکیزه ای دری وری کامنت بذاره مگه نه؟