سپید زرد سبز

فرقی نمی کنه از اون پیرزن خنده رو خریده باشی، یا از اون جوانک چشم درشت با گونه های گود رفته ش..

فرقی نمی کنه هر کدوم رو هزار تومن گرفته باشی، یا حوصله چونه زدن نداشتی و دوهزار و پونصد تومن رو یک جا داده باشی برای یک دسته سه شاخه ای..

فرقی نمی کنه از گل فروشی خریده باشی یا سرچهار راه ناخودآگاه چشمت گره خورده باشه به دست پسربچه و اون هم چشمهاش برق زده باشه و به زور یک دسته رو توی دستهات جا داده باشه و دنبالت دویده باشه تا پولش رو بگیره..

یک نفس عمیق که کنارش بکشی، کافیه که مستت کنه.. بوش عجیب همه جا رسوخ می کنه و فضای اتاق پر میشه از نرگس..

فوق العاده است.. سوغات زیبای زمستان..

/ 2 نظر / 20 بازدید
سین صاد

نرگس از واژه های دلخواه من است و به نقل از آنندراج می تواند کنایه از چشم معشوق باشد و طناز و فتان و دنباله دار و شوخ و کرشمه طراز و عشوه ساز و جادونشان و جادو و سرمه سای و پرفن و نیم خواب و بسیارخواب و پرخمار و خودکام و خونخوار و عاشق کش و مستانه و مست و بیمار و نیلوفری!

نرگس زیباترین گل دنیاست و افتاده حال ترینشون ادعا و اسم و رسم نداره اما نرگسه نرگس ها همه اینجورین