وقت

شاید یادش نیاد آخرین بار که برای خرید بیرون رفته یا برای خودش وسیله ای خریده کی بوده...

شاید یادش نیاد آخرین بار کی آشپزی کرده و چند سال پیش بچه هاش رو دور هم جمع کرده..

شاید یادش نیاد آخرین بار کی لباس شسته .. یا کی بدون نفس تازه کردن در طول خونه راه رفته...

ولی مطمئنم خیلی خوب یادشه آخرین بار که هر کدوم از بچه هاش بهش تلفن کردن کی بوده.. آخرین بار که یکی از نوه ها دست در گردنش انداخته، توی چشمهاش خیره شده و لبخند زده کی بوده...

--------------------------------------------

در صف، و در انتظار نوبت، بی شرمانه وقت می گذرونیم!

.. بدون اینکه نگران باشیم، دقیقه ها و ساعتهایی که در انتظار نوبت دکتر، صف بی سر و ته بنزین یا گاز، نوبت آرایشگاه، بانک یا هر صف دیگه ای می گذرونیم، فقط با نگاه کردن به اطراف و خیالپردازی پر میشه... نه کتابی، نه مجله ای و نه روزنامه ای.. و نه حتی کاغذ و قلمی برای سر و سامان دادن به برنامه ای یا فکری!

یاد گرفتیم فقط منتظر باشیم. همین!

/ 2 نظر / 18 بازدید
سین صاد

های و هوی جماعتی را ببین که بار آمده اند ساعت را هم وزن ثانیه بشمارند و هرز عمر و انفعال را انتظار بنامند! افسوس!

Areal

bisharmaane ro kheili e ja o be moghe oomadi